Pracowania polonisty

Portal "Pracownia polonisty" to pierwsza w Polsce profesjonalna platforma edukacyjna dla nauczycieli każdego etapu nauczania, która stanowi niezbędne narzędzie do zaplanowania, przeprowadzenia i ewaluacji lekcji języka polskiego.

W ramach wykupionego dostępu do portalu użytkownikiem może być każdy nauczyciel w szkole. Wyjątkowa formuła "Pracowni polonisty" oparta jest na systematycznym dostarczaniu materiałów niezbędnych do efektywnego przeprowadzenia lekcji oraz na cyklu wykładów i szkoleń online. Każdy użytkownik portalu otrzymuje możliwość przystąpienia do certyfikowanego egzaminu, przydatnego do awansu zawodowego.

Zostań użytkownikiem Największego Portalu Edukacji Polonistycznej, jeżeli chcesz:


otrzymać gotowe zestawy autorskich, niepowtarzalnych scenariuszy zajęć, prezentacji i pomysłów metodycznych – umożliwimy wprowadzenie innowacyjnych metod aktywizujących ucznia do nauki i twórczej pracy,

profesjonalnie rozwijać swoje kompetencje zawodowe – proponujemy ścieżki rozwoju pogrupowane tematycznie, wykłady i szkolenia online,

podnieść wyniki na sprawdzianach i egzaminach – od szkoły podstawowej po klasy maturalne – omówimy krok po kroku modelowe sytuacje z najlepszych praktyk w innych szkołach

wygrywać konkursy i olimpiady oraz podnosić prestiż szkoły – dostarczamy materiały, dzięki którym zostaniesz nauczycielem, który efektywnie wykorzystuje na lekcji potencjał nowych technologii i mediów.

Co otrzymasz w ramach dostępu do "Pracowni polonisty"?

Dostęp do poziomu podstawowego

materiały stanowiące wsparcie w codziennej
pracy nauczyciela

 • Filmy ze zrealizowanych lekcji, w formule lekcji hospitalizowanej, prowadzone m.in. przez wicedyrektorkę liceum w Łodzi, która łączy edukację filmową i teatralną z omawianiem kanonu lektur.
 • Innowacyjne prezentacje multimedialne nastawione na indywidualne zainteresowania ucznia jako narzędzie motywacji do nauki.
 • Pakiet scenariuszy lekcji, planów zajęć pozalekcyjnych, ankiety, quizy, ćwiczenia, pomysły na prace pisemne wraz z omówieniem warsztatu pracy dla każdego etapu szkolnego.
 • Rekomendowane przez uznanych specjalistów metody pracy, z obszaru motywacji, komunikacji, wykorzystywania nowych technologii w szkole, korespondencji sztuk.
 • Możliwość udostępniania materiałów do pracy na lekcji innym nauczycielom i rodzicom uczniów.

Dostęp do poziomu certyfikowanego

materiały szkoleniowe niezbędne do awansu zawodowego nauczyciela

 • Filmy ze zrealizowanych lekcji, w formule lekcji hospitalizowanej, prowadzone m.in. przez wicedyrektorkę liceum w Łodzi, która łączy edukację filmową i teatralną z omawianiem kanonu lektur.
 • Innowacyjne prezentacje multimedialne nastawione na indywidualne zainteresowania ucznia jako narzędzie motywacji do nauki.
 • Pakiet scenariuszy lekcji, planów zajęć pozalekcyjnych, ankiety, quizy, ćwiczenia, pomysły na prace pisemne wraz z omówieniem warsztatu pracy dla każdego etapu szkolnego.
 • Rekomendowane przez uznanych specjalistów metody pracy, z obszaru motywacji, komunikacji, wykorzystywania nowych technologii w szkole, korespondencji sztuk.
 • Możliwość udostępniania materiałów do pracy na lekcji innym nauczycielom i rodzicom uczniów.
 • Wykłady i szkolenia online z największymi ekspertami polonistami, np. prof. Halina i Tadeusz Zgółkowie, prof. Ryszard Koziołek.
 • Możliwość konsultacji eksperckich i podpowiedzi najlepszych praktyk z innych szkół.
 • Certyfikowany egzamin przydatny do awansu zawodowego nauczyciela, do którego może przystąpić każdy polonista w szkole!

Zakres tematyczny - ścieżki edukacyjne

Ścieżka edukacyjna I

Nowe technologie na lekcjach języka polskiego

  Poziom podstawowy
  • Analiza i interpretacja tekstów literackich z udziałem mediów elektronicznych i cyfrowych.
  • Uczeń – nauczyciel – komunikowanie (się) w perspektywie rewolucji cyfrowej.
  • Kształcenie językowe z wykorzystaniem technologii informacyjnych (język wobec cyberprzestrzeni).
  • E-booki i audiobooki na godzinach polskiego.
  • Gry komputerowe katalizatorem sytuacji dydaktycznych (gamifikacja w dydaktyce szkolnej).  
  • Multitechnologie jako wsparcie edukacji polonistycznej uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. 
  • Działania samokształceniowe nauczycieli z wykorzystaniem multitechnologii. 
  Poziom certyfikowany
  • Prezentacja multimedialna jako skuteczne narzędzie refleksyjnego polonisty - wykład online
  • Multitechnologie w służbie analizy i interpretacji klasycznego utworu poetyckiego - szkolenie online
  • Aplikacje telefoniczne jako wsparcie czynności analizy i interpretacji tekstów kultury - cykl artykułów metodycznych
Ścieżka edukacyjna II

Kształcenie kompetencji komunikacyjnych na lekcjach języka polskiego

  Poziom podstawowy
  • Cykl: Lekcje z klasą – przykłady lekcji języka polskiego omówione krok po kroku pod kątem metodycznym – począwszy od sztuki formułowania tematu lekcji, poprzez dobór metod, aż po ćwiczenia sprawdzające.
  • Jak wykorzystać teksty kultury i nowe media do praktycznej nauki języka jako narzędzia efektywnej komunikacji.
  • Czytanie i słuchanie ze zrozumieniem – słowa klucze i indywidualne zainteresowania ucznia jako platforma motywacyjna w nowoczesnej edukacji.
  • Kształcenie dyscypliny mówienia, sztuka argumentacji, autoprezentacji – edukacja szkolna jako komponent świadomego uczestnictwa w życiu społecznym.
  Poziom certyfikowany
  • Kontekstowa analiza tekstów kultury jako dopełnienie klasycznej lekcji z zakresu kształcenia językowego – wykład online
  • Wsparcie tradycyjnych metod nauczania nowoczesnym instrumentarium metodycznym (dyskusja panelowa, dyskusja piramidowa, analiza SWOT, gamifikacja, gry symulacyjne, metoda sześciu kapeluszy de Bono, poker kryterialny) – szkolenie online
  • Twórcze kształcenie umiejętności formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych – cykl artykułów metodycznych
Ścieżka edukacyjna III

Alternatywne formy nauczania na lekcjach języka polskiego

  Poziom podstawowy
  • Innowacja pedagogiczna jako narzędzie zmiany i postępu w szkole – pomysły na realizację kół czytelniczych sprawdzone w placówkach z całej Polski.
  • Niestandardowe pomysły na czytanie lektur: Co mogą mieć wspólnego kostki do gry ze strukturą dzieła literackiego?
  • Kilka sposobów na to, jak inaczej zrealizować lekcję nt. charakterystyki bohaterów literackich – gdy planszowe jako forma aktywizacji i zaangażowania.
  • Gry losowe jako pomysł na lekturę – od charakterystyki bohatera po pisanie blurba.
  Poziom certyfikowany
  • Lektura tekstów kultury za pośrednictwem technik wizualnych jako realizacja założenia korespondencji sztuk na lekcjach języka polskiego – wykład online
  • Edukacja filmowa w szkole – na co warto zwrócić uwagę, gdzie szukać inspiracji (ankiety dla uczniów, quizy, scenariusze lekcji z filmem) – szkolenie online
  • Literatura alternatywna – sprawdzone patenty na fantastykę w szkole – cykl artykułów metodycznych
Ścieżka edukacyjna IV

Zindywidualizowana praca z uczniem

  Poziom podstawowy
  • Kompetentna, praktyczna i zindywidualizowana informacja zwrotna jako narzędzie motywacji ucznia.
  • Relacja uczeń – nauczyciel, relacje rówieśnicze i pakty klasowe na lekcji języka polskiego – czego nauczyciel powinien unikać, a czym może uczniów pozytywnie zaskoczy?
  • Jak czytać, wykorzystując indywidualne zainteresowania uczniów – fantastyka, kryminał i powieści young adult w szkole.
  • Polonista jako animator kultury – wycieczki polonistyczne, reżyserowanie lektur, geocaching, gry miejskie.
  Poziom certyfikowany
  • Ocena kształtująca jako podstawowa forma relacji oraz ewaluacji edukacyjnej – wykład online
  • Skuteczne narzędzia motywacyjne w pracy z uczniem – jak inspirować, by zainspirować uczniów do aktywnego uczestniczenia w lekcji, biorąc pod uwagę indywidualne predyspozycje uczniów – szkolenie online
  • Jak organizować procesy edukacyjne w sposób sprzyjający uczeniu się – cykl artykułów metodycznych
Ścieżka edukacyjna V

Coaching na lekcjach języka polskiego

  Poziom podstawowy
  • Praca z motywacją, zaangażowaniem i wartościami jako droga do sukcesu edukacyjnego.
  • Ewaluacja procesu uczenia się: autorefleksja, informacja zwrotna, ocena koleżeńska.
  • Pytania rozwojowe w procesie umiejętnego formułowania celów i wytyczania ścieżek rozwoju.
  • Narzędzia coachingowe do wykorzystania w indywidualnej rozmowie z uczniem i rodzicami – przykłady pytań i pracy na wyznaczonych celach.
  • Budowanie zespołu klasowego – jak zaplanować lekcję, aby sprzyjała współpracy i komunikacji.
  Poziom certyfikowany
  • Praca na zasobach ucznia: badanie potrzeb i możliwości rozwojowych – wykład online
  • Uczenie siebie i uczenie innych za pomocą nowoczesnych narzędzi w edukacji z obszaru zasobów wykorzystywanych w coachingu – szkolenie online
  • Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów z wykorzystaniem coachingu – cykl artykułów metodycznych

Każda ścieżka edukacyjna jest certyfikowana.

Dbamy o to, aby Twój certyfikat miał wysoką wartość dla Ciebie, Twego pracodawcy, Twoich podopiecznych, dlatego patronat merytoryczny nad materiałami zamieszczanymi na portalu sprawuje czasopismo "Polonistyka" – jedyne kompendium dla nauczycieli rekomendowane przez Radę Języka Polskiego!

Największy Portal Edukacji Polonistycznej w liczbach:

10
godzin
10 godzin filmów z realizacjami lekcji
40+
prezentacji
Ponad 40 prezentacji, ćwiczeń, ankiet, quizów
70+
scenariuszy
Ponad 70 scenariuszy
50
kart, map, plakatów, gier
50 kart pracy, map myśli, plakatów, gier planszowych
15
godzin
15 godzin wykładów i szkoleń online
30+
artykułów
Ponad 30 artykułów metodycznych

Autorzy:

prof. dr hab. Halina Zgółkowa
Językoznawca, wykładowca i kierownik Zakładu Retoryki, Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, autor Praktycznego Słownika Języka Polskiego.
prof. dr hab. Tadeusz Zgółka
Profesor na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, były dziekan Wydziału Neofilologii tego Uniwersytetu, dr nauk humanistycznych w zakresie logiki i metodologii nauk, dr hab. nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa ogólnego, członek Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, członek Prezydium Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, przewodniczący Zespołu Dydaktycznego tej Rady.
Violetta Szostak
Dziennikarka "Gazety Wyborczej", autorka reportaży i wywiadów publikowanych w "Dużym Formacie" i "Wysokich Obcasach".
dr Agnieszka Tomasik
Doktor nauk humanistycznych, koordynatorka innowacyjnego projektu doskonalenia nauczycieli Kreatywna Pedagogika przy wydziale Rozwoju społecznego urzędu Miejskiego w Gdańsku, konsultant języka polskiego w Centrum Inicjatyw edukacyjnych w Kartuzach. Na co dzień (i przede wszystkim) nauczycielka w V Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku.
dr Anna Podemska-Kałuża
Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego UAM w Poznaniu, autorka publikacji z zakresu edukacji wielokulturowej oraz indywidualizacji nauczania uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Jej zainteresowania naukowo-badawcze dotyczą również zagadnień wielozmysłowości w literaturze, kulturze i edukacji oraz nowoczesnych form komunikacji, zwłaszcza w przestrzeni wirtualnej.
Sylwia Chutnik
Pisarka, działaczka społeczna. Autorka m.in. "Kieszonkowego atlasu kobiet" (2008; "Paszport Polityki"), "Dzidzi" (2009), "Warszawy kobiet" (2011), "Cwaniar" (2012), "Jolanty" (2015). Trzykrotnie była nominowana do Nagrody Literackiej Nike. Od kwietnia 2016 roku wraz z Karoliną Sulej prowadzi w Internecie "Barłóg literacki". Mieszka w Warszawie.
Małgorzata Budzik
Trener dla oświaty, coach, mediator, specjalista w zakresie komunikacji oraz kompetencji interpersonalnych, polonistka, nauczyciel-praktyk, na swoim koncie ma ponad 6000 godzin dydaktycznych pracy z grupami. Obszary prowadzonych szkoleń: narzędzia coachingowe w pracy dydaktyczno-wychowawczej ukierunkowanej na rozwój uczniów, organizowanie procesów edukacyjnych w sposób sprzyjający uczeniu się, pomoc uczniowi w osiąganiu sukcesu edukacyjnego, wspieranie aktywności uczniów w procesie uczenia się, praca z uczniem zdolnym, praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wspomaganie rozwoju uczniów uwzględniając ich indywidualną sytuację, techniki uczenia się i metody motywujące do nauki, ocenianie kształtujące, badanie jakości pracy szkoły – ewaluacja wewnętrzna i ewaluacja zewnętrzna w służbie podnoszenia efektywności działań szkoły rozumianej jako organizacja ucząca się.
Tomasz Fijałkowski
Nauczyciel z dwunastoletnim stażem. Pracę zawodową zaczynał w gimnazjum, teraz związany z liceum ogólnokształcącym w Śremie. W roku 2015 wydał debiutancką powieść fantastyczną „Antipolis”, wcześniej publikował poezję. Recenzent współpracujący z portalami czytelniczymi, bloger piszący o prywatnych fascynacjach lekturowych. 
Barbara Matusiak
Nauczycielka języka polskiego w XV Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Łodzi, wychowawczyni wielu generacji młodzieży. Autorka książek metodycznych [np.: Polonista i historyk w nowej szkole, Drama na lekcjach języka polskiego]. Propaguje stosowanie w nauczaniu metod aktywizujących, uwielbia lekcje interdyscyplinarne [realizowane we współpracy z nauczycielami matematyki, chemii, języków obcych]. Od lat współpracuje z CKE i OKE. Jest pomysłodawczynią ogólnopolskiego konkursu „Literatura i film w USA. Młodzież pisze eseje”. Najbardziej zależy jej na tym, by młodzież była otwarta na nowe doświadczenia, ciekawa świata i ludzi, otwarta i tolerancyjna.
prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska
Prodziekan Wydziału Humanistycznego UMCS, kierownik Zakładu Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych UMCS oraz kierownik Katedry Filologii Polskiej w PWSZ w Chełmie. Jej dorobek naukowy wyznaczają cztery pola zainteresowań: leksykologia historyczna; język uczniów i jego zróżnicowanie, zachowania językowe młodych ludzi (m.in. etykieta grzecznościowa) oraz problematyka związana z językowym obrazem świata utrwalonym w tekstach młodzieży (przede wszystkim język wartości); teoria i praktyka edukacji polonistycznej; lingwistyczna feminologia, szczególnie kwestia androcentryzmu językowego, który odnosi się do zróżnicowanego traktowania kobiet i mężczyzn zakodowanego w strukturze języka: jego słownictwie, słowotwórstwie, semantyce, frazeologii i gramatyce. Autorka wielu publikacji, m.in. Prawda i kłamstwo w języku młodzieży licealnej lat dziewięćdziesiątych (Lublin 2001), Uczeń w świecie wartości (2010), Autorytety w opiniach młodzieży (2012) oraz Lingwistyka płci. Ona i on w języku polskim (2005, współaut. J. Szpyra-Kozłowska).

Przykładowe materiałyKontakt

Aby skontaktować się z nami wypełnij poniższy formularz:

 


 

Wiadomość*:

Edyta Żmuda
Brand Manager
tel. 61 66 83 142
edyta.zmuda@forum-media.pl