Warning: Use of undefined constant ile_uczestnikow - assumed 'ile_uczestnikow' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /formularz-01-2017/functions/rejestracja.php on line 14

Warning: Use of undefined constant nr_akcji - assumed 'nr_akcji' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /formularz-01-2017/index.php on line 11

Warning: include(/parts/rejestracja.php): failed to open stream: No such file or directory in /formularz-01-2017/index.php on line 113

Warning: include(/parts/rejestracja.php): failed to open stream: No such file or directory in /formularz-01-2017/index.php on line 113

Warning: include(): Failed opening '/parts/rejestracja.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php72/lib/pear') in /formularz-01-2017/index.php on line 113

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Akademia obejmuje 6 modułów. Akademia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniach online wraz z możliwością ich wielokrotnego odtwarzania, konsultacje prowadzących szkolenia online podczas trwania Akademii, pełne materiały szkoleniowe, opiekę ekspertów podczas całej Akademii, certyfikat uczestnictwa w Akademii. Warunkiem zawarcia z Organizatorem umowy o świadczenie usługi szkoleniowej - uczestnictwa w Akademii - jest przesłanie do Organizatora wypełnionego formularza zgłoszenia. Zawarcie wiążącej umowy o świadczenie usługi szkoleniowej następuje w momencie dokonania przez Organizatora potwierdzenia uczestnictwa w Akademii. Potwierdzenie uczestnictwa w Akademii następuje poprzez wysłanie przez Organizatora e-maila na adres podany w formularzu zgłoszenia. Każdorazowo, z odpowiednim wyprzedzeniem, Uczestnik zostanie powiadomiony o planowanej dacie kolejnego modułu. W przypadku, gdy Uczestnik nie będzie mógł uczestniczyć w szkoleniu online, otrzyma dostęp online do nagrania ze szkolenia. Po zakończeniu każdego z modułów Organizator wystawi i prześle Zamawiającemu fakturę VAT. Wpłat należy dokonać na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Termin płatności faktury wynosi 10 dni. Złożenie pisemnej rezygnacji z udziału w Akademii nie później niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia Akademii nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych. W przypadku niezłożenia rezygnacji z udziału w Akademii przez Zamawiającego w regulaminowym terminie, Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia Zamawiającego pełnymi kosztami Akademii. W przypadku braku udziału w Akademii lub przerwania Akademii w trakcie jej trwania, jednak po zawarciu ważnej umowy o świadczenie usługi szkoleniowej, Uczestnik nie jest zwolniony z uiszczenia pełnej opłaty za Akademię. W przypadku braku możliwości udziału w Akademii z przyczyn niezależnych od Uczestnika, Organizator dopuszcza możliwość udziału w Akademii innego Uczestnika wskazanego przez Zamawiającego. Wskazanie przez Zamawiającego innego Uczestnika Akademii wymaga formy pisemnej (list, fax, e-mail). Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Akademii.